Ogólne warunki korzystania z platformy

z dnia 31 sierpnia 2021 roku

 

 

ZASADY OGÓLNE

 

§ 1.

Niniejsze ogólne warunki regulują korzystanie z usług ArtBidLive.com, która to platforma świadczy swoje usługi wyłącznie na ich podstawie, a które zostały określone poniżej.

Każdy, kto korzysta z usług ArtBidLive.com i wchodzi do witryny internetowej ArtBidLive.com akceptuje wszystkie zapisy określone w niniejszych ogólnych warunkach.

Każde z następujących działań stanowi akceptację niniejszych ogólnych warunków, tj.:

 • podczas rejestracji lub rejestracji i/lub logowania w celu korzystania z usług

 • korzystania z usług, jak opisano poniżej.

 

Z A L E C A   S I Ę,   A B Y   D O K Ł A D N I E   Z A P O Z N A Ć   S I Ę   Z   T R E Ś C I Ą   N I N I E J S Z Y CH   O G Ó L N Y C H   W A R U N K ÓW   I   P O L I T Y K Ą   P R Y W A T N O Ś C I,   J A K   R Ó W N I E Ż   Z   I N F O R M A C J A M I   P O W I Ą Z A N Y M I,   W   T Y M   T A K Ż E   Z   L I S T Ą 

T E R M I N O L O G I I   A U K C J I.

 

 

DOMY AUKCYJNE, GALERIE, PRODUCENCI, TWÓRCY I ICH KLIENCI

 

§ 2.

Sprzedający i Licytujący

ArtBidLive.com dedykowana jest dla:

 • a] podmiotów [osoby fizyczne i prawne] zajmujących się obrotem przedmiotów kolekcjonerskich zwłaszcza m.in. biżuterii, dzieł sztuki, książek, mebli, militariów, monet, pojazdów zabytkowych, porcelany, wyrobów ze srebra, zegarów i zegarków,

 • b] producentów sztuki użytkowej w obszarze design lamp, mebli i dóbr luksusowych,

 • c] twórców,

zwanych dalej Sprzedającymi

 • d] osób mających zdolność prawną, zwanych dalej Licytującymi, którym to platforma ArtBidLive.com ułatwia komunikację ze Sprzedającymi i za pośrednictwem której Licytujący mogą brać udział w aukcjach organizowanych przez Sprzedających.

§ 3.

Formy transmisji aukcji

ArtBidLive.com udostępnia Sprzedającym narzędzia, dzięki którym Sprzedający będą mogli:

 • a] prezentować przedmioty aukcyjne w dowolnym czasie przed rozpoczęciem aukcji

 • b] prowadzić aukcje z przekazem wizji i fonii w czasie rzeczywistym, tzw. ‘live streaming’ lub bez jego zastosowania.

§ 4.

Serwis dla Sprzedających

W pakiecie podstawowym ArtBidLive.com oferuje m.in.:

 • a] prowadzanie aukcji na żywo z audiowizualnym przekazem online, jak również organizację aukcji wyłącznie internetowych

 • b] pełną obsługę w zakresie tzw. ładowania danych, wprowadzania zmian i poprawek, zapewniając tym samym komfort i oszczędność czasu w użytkowaniu

 • c] system sztucznej inteligencji automatycznie generujący katalogi aukcyjne i prezentacje multimedialne zapisane w formie dokumentów PDF, Powerpoint i elektronicznej książki ‘flipbook’

 • d] promowanie 5-ciu najważniejszych przedmiotów aukcji

 • e] promowanie na stronie głównej platformy 1-go najważniejszego przedmiotu aukcji

 • f] promowanie aukcji w social i mass mediach

 • g] promowanie aukcji na platformie Artprice.com w Paryżu

 • h] archiwizowanie aukcji i pełny do nich dostęp

W pakiecie dodatkowym ArtBidLive.com oferuje m.in.:

 • a] zamieszczanie na własnej stronie internetowej reklamy

 • b] tłumaczeń treści aukcji na języki: angielski, czeski, niemiecki.

§ 5.

Serwis dla Licytujących

ArtBidLive.com poprzez swą platformę internetową umożliwia potencjalnym nabywcom, tj. Licytującym dostęp do przedmiotów kolekcjonerskich oferowanych przez Sprzedających, w celu dokonania ich zakupu w formie licytacji za pośrednictwem jednej lub więcej aukcji na żywo prowadzonych przez Sprzedających na stronie internetowej ArtBidLive.com.

 

§ 6.

Regulaminy dla Licytujących

Każdy Licytujący powinien pamiętać, że obowiązują regulaminy Sprzedających, w których aukcjach Licytujący chce wziąć udział. Każdy Sprzedający jest odpowiedzialny za zamieszczenie swojego regulaminu i utrzymania go przez cały okres trwania aukcji. Licytujący akceptując przestrzeganie niniejszych ogólnych warunków ArtbidLive.com, akceptują tym samym regulaminy aukcji Sprzedających.

 

§ 7.

Status Licytujących nadawany przez Sprzedających

Zgoda Sprzedającego na udział Licytującego w jednej aukcji nie gwarantuje zgody na udział w jakiejkolwiek innej aukcji prowadzonej przez tego samego lub innego Sprzedającego. Każdy Sprzedający ma wyłączne i absolutne prawo do odmowy udzielenia zgody na udział Licytującego w jakiejkolwiek aukcji.

 

§ 8.

Organizacja aukcji

Daty i godziny aukcji, a także cena początkowa, liczba, charakter, kolejność i harmonogram licytowanych przedmiotów są ustalane przez Sprzedających i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Poszczególne partie i przedmioty aukcyjne mogą być modyfikowane lub zmieniane w dowolnym momencie.

 

§ 9.

Odpowiedzialność

Sprzedający ponoszą wyłączną odpowiedzialność prawną za wszystkie wystawiane do aukcji - na platformie ArtBidLive.com - przedmioty aukcyjne, natomiast Licytujący ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie czynności związane ze swoim uczestnictwem w aukcjach.

 

§ 10.

Opłaty dodatkowe

Każdy Sprzedający może naliczyć:

 • a] tzw. opłatę aukcyjną (będącą dodatkową opłatą, którą wygrywający licytację musi zapłacić powyżej ceny aukcji)

 • b] koszty wysyłki

 • c] koszty obsługi

 • d] inne,

o których mowa w regulaminie Sprzedającego. Wysokość opłat dodatkowych może być zróżnicowana i zależna jest od Sprzedającego i konkretnego przedmiotu przeznaczonego do sprzedaży.

 

§ 11.

Przepisy prawa

Korzystając z ArtBidLive.com, nie można:

 • a] naruszać jakichkolwiek przepisów prawa, zasad, regulacji lub praw osób trzecich;

 • b] korzystać z oferowanych usług, jeśli osoba nie ma zdolności prawnej do zawierania wiążących umów;

 • c] ingerować w aukcje innych użytkowników;

 • d] zamieszczać wulgarnych, obraźliwych, fałszywych, niedokładnych i wprowadzających w błąd treści;

 • e] rozpowszechniać spamu;

 • f] rozpowszechniać wirusów lub innych technologii, które mogą zaszkodzić ArtBidLive.com lub interesom lub własności użytkowników ArtBidLive.com;

 • g] zachęcać, ani pomagać żadnej stronie trzeciej w angażowaniu się w jakiekolwiek z zabronionych czynów określonych powyżej [ust. a – f].

UWAGI I ZASTRZEZEŻENIA

 

§ 12.

Oferta przedmiotów aukcyjnych

ArtBidLive.com nie oferuje żadnych przedmiotów aukcyjnych, nie prowadzi aukcji na żywo i nie jest Sprzedającym. Artykuły, treści oraz zdjęcia są dostarczane przez Sprzedających i nie są sprawdzane przez ArtBidLive.com pod kątem ich legalności, kompletności i poprawności. ArtBidLive.com nie kontroluje ponadto zdolności prawnych i finansowych Licytujących.

 

§ 13.

Reklama

ArtBidLive.com zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronach internetowych swojej platformy aukcyjnej reklamy.

 

§ 14.

Zmiany, modyfikacje, przerwy

ArtBidLive.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian i/lub modyfikacji usług, jak również przerw w usługach. Z technicznego punktu widzenia może zaistnieć konieczność częściowego lub całkowitego ograniczenia usług i zawartości strony ArtBidLive.com. Powodem tego mogą być ograniczenia przepustowości, bezpieczeństwo sieci, sprawność serwera lub przerw serwisowych spowodowanych wdrożeniem środków technicznych w interesie prawidłowego działania usług ArtBidLive.com. Z operacyjnego punktu widzenia ArtBidLive.com zastrzega sobie prawo do zmiany, dodania lub zaprzestania świadczenia usług.

 

§ 15.

Ograniczenia

ArtBidLive.com może nałożyć ograniczenia na niektóre funkcje lub ograniczyć dostęp do części lub całości funkcji swej platformy internetowej w dowolnym momencie, bez powiadomienia i odpowiedzialności.

 

§ 16.

Blokada

ArtBidLive.com zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do swych usług bez powiadomienia, jeśli uzna że działania konkretnego Sprzedającego i/lub Licytującego naruszają przepisy prawa. Ponadto ArtBidLive.com zastrzega sobie prawo do dezaktywowania kont, które były nieaktywne przez okres 6-ciu miesięcy.

 

§ 17.

Problemy techniczne

ArtBidLive.com dołoży wszelkich starań, aby świadczone usługi przebiegały prawidłowo i bezpiecznie. ArtBidLive.com nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy z przebiegu aukcji spowodowane kłopotami technicznymi leżącymi po stronie Sprzedającego i/lub Licytującego.

 

§ 18.

Utrata kontroli nad kontem

ArtBidLive.com nie ponosi odpowiedzialności w przypadku udostępnienia osobom trzecim loginu i hasła lub braku należytego zabezpieczenie tychże kodów przed dostępem osób nieupoważnionych do konta umiejscowionego na platformie ArtBidLive.com, a przypisanego do Sprzedającego i/lub Licytującego.

 

§ 19.

Opóźnienia

ArtBidLive.com nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień w komunikacji, na linii Sprzedający – Licytujący i/lub Licytujący – Sprzedający, wynikających z prędkości transmisji danych łącz internetowych wykorzystywanych przez Sprzedającego i/lub Licytującego.

 

§ 20.

Spory

Wszelkie ewentualne spory pomiędzy Sprzedającymi a Licytującymi wyłączają udział ArtBidLive.com z uwagi na brak jakiejkolwiek kontroli ArtBidLive.com nad tymi stronami.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE

 

§ 21.

Korzystanie z usług ArtBidLive.com jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez każdego Sprzedającego i/lub Licytującego niżej wymienionych wymagań technicznych:

 • posiadania:

  • sprawnego sprzętu teleinformatycznego – jak laptop, komputer, telefon – z zainstalowanym systemem operacyjnym umożliwiającym dostęp do internetu

  • aktywnego adresu poczty elektronicznej

  • aktywnego numeru telefonu komórkowego

 • korzystania z zalecanych przeglądarek internetowych, jak: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari

 • dostęp do internetu o minimalnej prędkości przesyłu 5 MB/s.

ZAWARCIE UMOWY

 

§ 22.

Założenie przez Sprzedającego konta na platformie ArtBidLive.com stanowi jednoczesne zawarcie na czas nieokreślony umowy pomiędzy Sprzedającym i ArtBidLive.com na zasadach określonych między stronami z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron ze skutkiem natychmiastowym.

 

REJESTRACJA

 

§ 23.

Przy rejestracji Licytującego na internetowej platformie aukcyjnej ArtBidLive.com wymagane jest zapoznanie się i akceptacja „Ogólnych warunków korzystania z usług platformy ArtBidLive.com” i jej „Polityki prywatności” oraz wypełnienie pól formularza rejestrowego i jego zatwierdzenia. Po tych czynnościach Licytujący będzie mógł się logować i korzystać z usług ArtBidLive.com.

 

HASŁO I LOGIN

 

§ 24.

Licytujący i Sprzedający ma obowiązek chronić swoich kluczy dostępu do konta w postaci hasła i loginu przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

KONTO

 

§ 25.

Każdy zarejestrowany Sprzedający i Licytujący posiada swoje indywidualne konto, tj. zbiór zasobów i uprawnień w ramach serwisu ArtBidLive.com, oznaczone unikalną nazwą (login) i zabezpieczone hasłem.

 

UCZESTNICTWO W AUKCJI

 

§ 26.

Licytujący może wziąć czynny udział w wybranej przez siebie aukcji za pośrednictwem platformy ArtBidLive.com pod warunkiem dokonania wcześniejszej rejestracji, zapisania się do aukcji oraz uzyskania statusu „zaakceptowany” nadanego przez Sprzedającego.

 

§ 27.

Podbicia przez Licytującego

Licytujący może na dwa sposoby dokonywać podbić dowolnego przedmiotu aukcji:

 • osobiście w czasie rzeczywistym klikając w przycisk „LICYTUJ”

lub

 • skorzystać z tzw. mechanizmu podbić z limitem, który licytuje automatycznie w zastępstwie za Licytującego do określonej kwoty.

§ 28.

Zobowiązania

Wszelkie zobowiązania finansowe Licytujących względem Sprzedających, jak również zobowiązania Sprzedających względem Licytujących nakładają obowiązek na te strony i odbywają się bezpośrednio między tymi stronami bez udziału ArtBidLive.com i z tego tytułu ArtBidLive.com nie ponosi odpowiedzialności. ArtBidLive.com nie gwarantuje, że Licytujący lub Sprzedający sfinalizuje transakcję.

 

REKLAMACJE

 

§ 29.

artbidlive.com

Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania ArtBidLive.com należy zgłaszać drogą mailową na adres poczty elektronicznej: artbidlive@artbidlive.com.

 

§ 30.

Termin rozpatrzenia reklamacji

ArtBidLive.com dołoży optymalnych starań, aby rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni od daty wpływu pisma reklamacyjnego.

 

BAZA DANYCH I PRAWA AUTORSKIE

 

§ 31.

Ochrona praw autorskich i treści baz danych

Zawartość strony internetowej ArtBidLive.com, taka jak tekst, grafika, logo, obrazy i zbiory danych, w tym treści publikowane przez Sprzedających, są chronione polskim i międzynarodowym prawem autorskim i prawem dotyczącym baz danych.

 

Akceptując ogólne warunki korzystania z platformy ArtBidLive.com jednocześnie wyrażasz zgodę na dalsze wykorzystywanie przesłanych  materiałów takich jak grafiki ,teksty i logotypy w celach promocji i reklamy na facebooku, instagramie,

stronach internetowych i mass mediach  oraz oświadczasz że posiadasz prawo autorskie do ww materiałów.

 

§ 32.

Zgoda na kopiowanie

Zabrania się systematycznego kopiowania lub ponownego wykorzystywania zawartości strony internetowej ArtBidLive.com lub jej części w celach komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody ArtBidLive.com.

 

§ 33.

Zakaz nieuprawnionego korzystania z baz danych

Bez wyraźnej pisemnej zgody ArtBidLive.com nie wolno tworzyć ani publikować własnej bazy danych w celach komercyjnych, która zawiera istotne części baz danych ArtBidLive.com pod względem rodzaju i zakresu.

 

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH

 

§ 34.

Ochronę oraz zakres przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności ArtBidLive.com. Jeśli ktokolwiek ze Sprzedających i/lub Licytujących ma powody do obaw, że osoba nieupoważniona zna jego dane zgromadzone na platformie ArtBidLive.com i korzysta z jego konta bez upoważnienia, to osoba ta powinna zmienić swoje hasło i poinformować o tym ArtBidLive.com.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 35.

Naruszenie niniejszych warunków bez podjęcia przez ArtBidLive.com działań przeciwko temu naruszeniu nie oznacza, że ArtBidLive.com zrzeka się ze skorzystania ze swoich praw.

 

§ 36.

Do niniejszych warunków stosuje się wyłącznie prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 37.

Miejscem wykonania niniejszej umowy jest siedziba ArtBidLive.com. Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszych warunków lub w związku z nimi jest Bielsko-Biała.

 

§ 38.

Jeżeli postanowienia niniejszych ogólnych warunków regulujących korzystanie z usług ArtBidLive.com okażą się lub staną się nieskuteczne lub pojawią się luki, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Takie postanowienia są uważane za rozłączne i nie wpływają na wykonalność pozostałych postanowień.

 

§ 39.

ArtBidLive.com może dokonywać zmian treści niniejszych ogólnych warunków. W takim przypadku aktualizowana będzie data widniejąca na początku treści niniejszych warunków. Dalsze korzystanie z usług ArtBidLive.com będzie stanowić akceptację zmian. Zaktualizowane wersje niniejszych warunków zostaną opublikowane na stronie internetowej ArtBidLive.com, a zmiany będą wiążące w dniu ich opublikowania, jak określono w niniejszym dokumencie. Zaktualizowane wersje niniejszych warunków zastąpią wszystkie ich poprzednie wersje.

 

W   Z W I Ą Z K U   Z   P O W Y Ż S Z Y M   Z A L E C A   S I Ę   W S Z Y S T K I M   U Ż Y T K O W N I K O M,   Z A R Ó W N O   S P R Z E D A J Ą C Y M   J A K   I   K U P U J A C Y M,   A B Y   O K R E S O W O   P R Z E G L Ą D A L I   I   Z A P O Z N A W A L I   S I Ę   Z   T R E Ś C I Ą   O G Ó L N Y C H  

W A R U N K Ó W   P O D  K Ą T E M   W S Z E L K I C H   Z M I A N    L U B   P O P R A W E K.

Rejestracja do aukcji

Przez naciśnięcie przycisku „Zatwierdź rejestrację” akceptujesz regulamin aukcji.

Organizator aukcji w najkrótszym czasie określi Twój status.