7:
Ilona Sękowska - Lenart, Wyobrażenie
121
liczba osób oglądających
1
liczba osób obserwujących
0
liczba ofert
07.04.2022
XXVII aukcja sztuki [ Liczba przedmiotów aukcyjnych: 10 ]
damma
Bielsko-Biała

olejl, deska/ 100 x 70 cm
numer inwentarzowy: UK/isl/28/9/2021

POCHODZENIE: twórca
Praca posiada atest twórcy

  • data aukcji: 07.04.2022 18:00

  • organizator aukcji: damma

  • kontakt: damma@damma.pl , tel. tel. 504 128 588

  • liczba przedmiotów aukcyjnych: 10

  • premium: 20.00 % doliczane do ceny wylicytowanej

R e g u l a m i n a u k c j i
I. OGÓLNE WARUNKI AUKCJI
1. Organizatorem aukcji jest Debiut Ambasador Marki Młodych Artystów Sp. z o.o. z siedzibą w BielskuBiałej, zwana dalej: damma.
2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie będące własnością damma lub
przyjęte na zasadzie komisu.
3. Aukcja ma charakter otwarty.
II. SYGNATURY, DATY, TYTUŁY, NAPISY
Opisy wszystkich wystawionych na aukcji obiektów sporządzono na bazie zidentyfikowanych znaków widniejących
na tych obiektach, w ocenie damma naniesionych przez samych twórców.
III. CERTYFIKATY
1. Każdy wystawiony na aukcję obiekt posiada certyfikat autentyczności wystawiony przez damma.
2. Niektóre z obiektów mogą posiadać certyfikat autentyczności wystawiony przez twórcę lub inną osobę
fizyczną lub prawną.
IV. CENA
1. Każdy wystawiony na aukcję obiekt posiada cenę wywoławczą określoną w katalogu.
2. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata:
a. organizacyjna w wysokości 20%,
b. z tyt. „droit de suite” w wysokości 5%, wynikającej z ustawy o prawie autorskim,
c. opłaty określone w punkcie 2a i b powyżej obowiązują również w sprzedaży poaukcyjnej,
w przypadku gdyby obiekt nie został sprzedany na aukcji.
V. ESTYMACJA
Dla każdego obiektu damma określa cenę wywoławczą odpowiadającą części wartości szacunkowej.
VI. ZAPŁATA. PRZEJŚCIE PRAWA WŁASNOŚCI
1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić za wylicytowany obiekt w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia
aukcji.
2. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na nabywcę w momencie zapłaty całej ceny wraz
z opłatami na konto damma: PL 84 1090 2590 0000 0001 3714 0383.
3. damma przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niezapłacenia całej ceny w terminie 14
dni od zawarcia umowy sprzedaży. Odstąpienie następuje w formie pisemnej.
VII. WYDANIE RZECZY
1. Wydanie obiektu może nastąpić wyłącznie po przejściu własności na nabywcę.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1 nabywca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
licytacji, odebrać obiekt z siedziby damma, po wcześniejszym uzgodnieniu z damma daty i godziny
odbioru.
3. damma naliczać będzie odsetki i opłatę składu za każdą rozpoczętą dobę przechowywania obiektu,
poczynając od 15-go dnia po zawarciu umowy (pkt. VIII.7)
4. Opłata składu stanowi sumę dwóch wartości (a+b).
(a)
- 5pln za każdy dzień opóźnienia za przechowywanie obiektu o rozmiarach do: 50 x 50 x 5 cm
- 10pln za każdy dzień opóźnienia za przechowywanie obiektu o rozmiarach do: 100 x 100 x 10 cm
- 15pln za każdy dzień opóźnienia za przechowywanie obiektu o rozmiarach większych niż wyżej
wymienione.
(b)
- 5pln za każdy dzień opóźnienia za przechowywanie obiektu o wartości do 1000pln
- 10pln za każdy dzień opóźnienia za przechowywanie obiektu o wartości 1001pln - 5000pln
- 15pln za każdy dzień opóźnienia za przechowywanie obiektu o wartości wyższej niż wyżej
wymienione.
5. Z chwilą przejścia własności obiektu ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia obiektu przechodzi na
nabywcę.
VIII. SYSTEM LICYTACJI
1. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną, zwaną dalej aukcjonerem, który działa w imieniu
damma. Przed przystąpieniem do licytacji aukcjoner może dokonać sprostowania i uzupełnienia
informacji dotyczących obiektu ujawnionych w katalogu.
2. Aukcjoner decyduje o wysokości postąpienia czyli podwyższenia stawki.
3. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej w górę i odbywa się zgodnie z tabelą postąpień.
4. Aukcjoner ma prawo do wycofania z licytacji dowolnych obiektów bez podania przyczyn.
5. Z zastrzeżeniami wynikającymi z niniejszego regulaminu nabywcą staje się osoba której udzielono
przybicia (pkt.VI.2 i XI.3)
6. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera i
jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
7. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga aukcjoner
IX. KATALOG / PRENUMERATA
Katalog dostępny jest w formacie PDF i książki cyfrowej na stronie internetowej damma. Zamówienia na
prenumeratę katalogów drukowanych można składać telefonicznie lub drogą mailową.
X. WARUNKI UDZIAŁU W LICYTACJI
1. W licytacji może wziąć udział każda osoba posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która
posiada numer licytacyjny i która wcześniej wypełniła formularz zgłoszeniowy i dokonała rejestracji za
pośrednictwem internetu.
2. damma nie pobiera wadium.
3. Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość:
a. pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny [w ich imieniu w licytacji wezmą udział
przedstawiciele damma], w przypadku dwóch lub więcej zgłoszeń z takim samym limitem ceny
decyduje kolejność zgłoszenia oferty,
b. licytowania online za pośrednictwem internetu – poprzez platformę licytacyjną „www.artbidlive.com”,
c. licytowania za pośrednictwem telefonu – przedstawiciel damma zadzwoni do Państwa pod
wskazany numer telefonu na chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. damma nie
ponosi odpowiedzialności w przypadku problemów z połączeniem z podanym numerem.
4. damma przyjmuje zlecenia najpóźniej 24 godziny przed aukcją.
5. Dane osobowe osób kupujących są chronione i pozostają do wyłącznej wiadomości damma.
XI. OBIEKTY
1. damma gwarantuje autentyczność obiektów opisanych w katalogu. W przypadku istotnych niezgodności
pomiędzy opisem, a stanem faktycznym ujawnionym w katalogu, nabywca może zwrócić obiekt w terminie
14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. W przypadku udziału w licytacji w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,
z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do
chwili zawarcia umowy włącznie stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2020 poz. 287
z późn.zm)
2. damma nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
3. Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu obiektu sprzedawanego na aukcji. Oświadczenie
w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu powinno być złożone przez muzeum niezwłocznie po licytacji
obiektu, nie później jednak niż do zakończenia całej aukcji. (art. 20 ust. 2 ustawy o muzeach - Dz.U.2019,
poz.917 z późn. zm.)
4. Kolory ilustracji obiektów widoczne w internecie oraz katalogu mogą różnić się od kolorów rzeczywistych
obiektów.
5. Wszystkie obiekty są udostępnione kupującym na wystawie przedaukcyjnej w określonym w katalogu
terminie
  • premium: 20.00 % doliczane do ceny wylicytowanej

Wyrażenie przez Nabywcę w jakiejkolwiek formie woli wysyłkowego doręczenia mu zakupionego obiektu jest
równoznaczne z upoważnieniem damma do zlecenia osobie trzeciej w imieniu Nabywcy dostarczenia obiektu do
wybranego przez Nabywcę miejsca na terenie Europy. W sytuacji określonej w zd. 1 wysyłka odbywa się na koszt
i ryzyko Nabywcy. Nabywca zobowiązany jest uregulować należność za wysyłkę w formie przedpłaty. damma
dokonuje zlecenia wysyłki obiektu na zasadach i warunkach obowiązujących w danej chwili u działającej na rynku
polskim firmy kurierskiej lub innego podmiotu świadczącego usługi transportowe i nie ponosi odpowiedzialności z
tego tytułu. Wysyłka obiektu następuje po przejściu prawa własności na nabywcę, nie później niż w terminie 5 dni
roboczych od zapłaty całej ceny i dokonania przedpłaty za wysyłkę. Informację o kosztach wysyłki i konieczności
uiszczenia przedpłaty damma wysyła na adres elektroniczny Nabywcy.
Estymacja: 800 - 1 000 PLN
Cena końcowa: Brak ofert
7
Nr przedmiotu
Moja oferta
Zadeklarowana kwota PLN
Najbliższe dostępne wartości
 
Waluta
PLN
Rejestracja do aukcji

Przez naciśnięcie przycisku „Zatwierdź rejestrację” akceptujesz regulamin aukcji.

Organizator aukcji w najkrótszym czasie określi Twój status.