1:
m.jo., Chabrowa Łąka
22
liczba osób oglądających
0
liczba osób obserwujących
0
liczba ofert
29.09.2022
XXXIII aukcja sztuki [ Liczba przedmiotów aukcyjnych: 7 ]
Wnętrze Pełne Sztuki
Warszawa

Obraz akrylowy na płycie
Autor: m.jo. (sygnatura)
Rok powstania: XX w.
Rozmiar obrazu 60 cm x 45 cm
Obraz w złoto-czarnej ramie, gotowy do powieszenia

  • data aukcji: 29.09.2022 18:00

  • organizator aukcji: Wnętrze Pełne Sztuki

  • kontakt: wnetrze.pelne.sztuki@gmail.com , tel. tel. 506 837 270

  • liczba przedmiotów aukcyjnych: 7

  • premium: 10.00 % doliczane do ceny wylicytowanej

I. OGÓLNE WARUNKI AUKCJI
1. Organizatorem aukcji jest marka ‘Wnętrze Pełne Sztuki’, zwana dalej: Aukcjonerem.
2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie będące własnością Aukcjonera.
3. Opisy wszystkich wystawionych na aukcji obiektów sporządzono na bazie zidentyfikowanych znaków widniejących na tych obiektach, w ocenie Aukcjonera naniesionych przez samych twórców.

II. CENA
1. Każdy wystawiony na aukcję obiekt posiada cenę wywoławczą.
2. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 10%.

III. ZAPŁATA. PRZEJŚCIE PRAWA WŁASNOŚCI, WYDANIE OBIEKTU
1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić za wylicytowany obiekt w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia aukcji.
2. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na nabywcę w momencie zapłaty całej ceny wraz
z opłatami na konto Aukcjonera: PL 60 2530 0008 2018 1287 9458 0001.
3. Wydanie obiektu może nastąpić wyłącznie po przejściu własności na nabywcę.
4. Aukcjonerowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niezapłacenia całej ceny w terminie 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży. Odstąpienie następuje w formie pisemnej.

IV. SYSTEM LICYTACJI
1. Aukcja jest prowadzona przez Aukcjonera.
2. Przed przystąpieniem do licytacji Aukcjoner może dokonać sprostowania i uzupełnienia
informacji dotyczących obiektów ujawnionych w katalogu.
3. Aukcjoner decyduje o wysokości postąpienia czyli podwyższenia stawki.
4. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej w górę i odbywa się zgodnie z tabelą postąpień.
5. Tabela podstawowych postąpień:
C e n a: zł / P o s t ą p i e n i e: zł
0 – 2 000 / 100
2 000 – 5 000 / 200
5 000 – 10 000 / 500
10 000 – 20 000 / 1 000
20 000 – 50 000 / 2 000
50 000 – 100 000 / 5 000
100 000 – 200 000 / 10 000
200 000 – 500 000 / 20 000
500 000 – 1 000 000 / 50 000
> 1 000 000 / 100 000
6. Aukcjoner ma prawo do wycofania z licytacji dowolnych obiektów bez podania przyczyn.

7. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
8. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga Aukcjoner.


V. WARUNKI UDZIAŁU W LICYTACJI
W licytacji może wziąć udział każda osoba posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, licytując za pośrednictwem internetu – poprzez platformę licytacyjną www.artbidlive.com

VI. OBIEKTY
1. W przypadku udziału w licytacji w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2020 poz. 287 z późn.zm)
2. Aukcjoner nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
3. Kolory ilustracji obiektów widoczne w internecie mogą różnić się od kolorów rzeczywistych obiektów.

VII. WYSYŁKA
Wyrażenie przez Nabywcę w jakiejkolwiek formie woli wysyłkowego doręczenia mu zakupionego obiektu jest równoznaczne z upoważnieniem Aukcjonera do zlecenia osobie trzeciej w imieniu Nabywcy dostarczenia obiektu do wybranego przez Nabywcę miejsca na terenie Europy. W sytuacji określonej w zd. 1 wysyłka odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy. Nabywca zobowiązany jest uregulować należność za wysyłkę w formie przedpłaty. Aukcjoner dokonuje zlecenia wysyłki obiektu na zasadach i warunkach obowiązujących w danej chwili u działającej na rynku polskim firmy kurierskiej lub innego podmiotu świadczącego usługi transportowe i nie ponosi odpowiedzialności z
tego tytułu. Wysyłka obiektu następuje po przejściu prawa własności na nabywcę, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od zapłaty całej ceny i dokonania przedpłaty za wysyłkę. Informację o kosztach wysyłki i konieczności uiszczenia przedpłaty Aukcjoner wysyła na adres elektroniczny Nabywcy.
  • premium: 10.00 % doliczane do ceny wylicytowanej

Wyrażenie przez Nabywcę w jakiejkolwiek formie woli wysyłkowego doręczenia mu zakupionego obiektu jest równoznaczne z upoważnieniem Aukcjonera do zlecenia osobie trzeciej w imieniu Nabywcy dostarczenia obiektu do
wybranego przez Nabywcę miejsca na terenie Europy. W sytuacji określonej w zd. 1 wysyłka odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy. Nabywca zobowiązany jest uregulować należność za wysyłkę w formie przedpłaty. Aukcjoner
dokonuje zlecenia wysyłki obiektu na zasadach i warunkach obowiązujących w danej chwili u działającej na rynku polskim firmy kurierskiej lub innego podmiotu świadczącego usługi transportowe i nie ponosi odpowiedzialności z
tego tytułu. Wysyłka obiektu następuje po przejściu prawa własności na nabywcę, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od zapłaty całej ceny i dokonania przedpłaty za wysyłkę. Informację o kosztach wysyłki i konieczności
uiszczenia przedpłaty Aukcjoner wysyła na adres elektroniczny Nabywcy.
Estymacja: 500 - 700 PLN
Cena końcowa: Brak ofert
1
Nr przedmiotu
Moja oferta
Zadeklarowana kwota PLN
Najbliższe dostępne wartości
 
Waluta
PLN
Rejestracja do aukcji

Przez naciśnięcie przycisku „Zatwierdź rejestrację” akceptujesz regulamin aukcji.

Organizator aukcji w najkrótszym czasie określi Twój status.